Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های پارس Pars

نحوه رفع عیب کد خطای AF یخچال پارس به شرح زیر است:

سنسور دمای محیطی یخچال برای خرابی یا قطعی بررسی شود.مقدار اهم سنسور را با اهم متر اندازه گیری کنید.قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را بررسی نمایید.ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال پارس باشد.نحوه رفع عیب کد خطای EF یخچال پارس به قرار زیر است:

خرابی و یا قطعی سنسور داخل اوپراتور یخچال بررسی شود.مقدار اهم سنسور اواپراتور, با اهم متر اندازه گیری شود.ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال پارس باشد.نحوه رفع عیب کد خطای FF یخچال پارس به شرح زیر است:

خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر بررسی شود.ترموفیوز را نیز لازم است بررسی کرده و در صورت نیاز اقدام به تعویض نمایید.مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.نحوه رفع عیب کد خطای HI در فریزر پارس به شرح زیر است:

دمای بالای ۲۴ درجه سانتی گراد در داخل فریزر باعث ایجاد مشکل و بروز ارور می شود که با تنظیم میزان دمای یخچال و پس از خنک شدن فریزر یخچال به حالت عادی بر می گردد.دمای فریزر را روی -18 درجه تنظیم کنید.در صورتی که دما به حالت عادی برنگشت، مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.در نهایت مطمئن شوید یخچال نیازی به شارژ و گاز نداشته باشد.ارور یخچال پارس کد خطای (- -) –علت این ارور خاموشی یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه ی یخچال می باشد که در این صورت لامپ داخلی یخچال نیز خاموش است.طریقه رفع عیب کد خطای FF یخچال فریزر پارس نوفراست به صورت زیر است:

مقدار اهم سنسور با اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.قطعات ترمودیسک و ترموفیوز نیز لازم است حتما بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.سیم کشی یخچال توسط فرد متخصص بررسی شود.مدار برد کنترل یخچال، توسط متخصص مربوطه بررسی شود.رفع عیب کد خطای DF یخچال فریزر پارس نوفراست به شرح زیر است:

خرابی سنسور اواپراتور بررسی شود.مقدار اهم سنسور، به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.سنسور اواپراتور در صورت نیاز تعویض شود.سیم کشی های مرتبط با سنسور اواپراتور توسط کارشناس بررسی گردد.مدار برد کنترل یخچال فریزر بررسی شود.رفع عیب کد خطای HI یخچال فریزر پارس نوفراست:

دمای بالای ۲۴ درجه سانتی گراد در داخل فریزر باعث ایجاد مشکل و بروز ارور می شود که با تنظیم میزان دمای یخچال و پس از خنک شدن فریزر یخچال به حالت عادی بر می گردد.در صورت عدم سرما در فریزر بررسی کنید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.پس از آن به بررسی شارژ و گاز یخچال بپردازید.ممکن است اشکال از نشتی شارژ و گاز باشد.همچنین ممکن است درب فریزر در مدت زمانی طولانی باز مانده باشد یا لاستیک دور درب آن خراب شده باشد که لازم است بررسی شود.رفع عیب کد خطای LO یخچال فریزر پارس نوفراست:

ممکن است تنظیم دمای داخلی کابین فریزر بهم ریخته و دچار مشکل شده باشد.در این مورد دمای کابین فریزر از (۳۳-) درجه سردتر شده است.این اشکال می تواند از ازدیاد شارژ و گاز در یخچال به وجود آمده باشد.رفع عیب کد خطای PO یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه:

مقدار اهم سنسور با اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.سیم کشی های مرتبط با یخچال بررسی شود.قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را بررسی کنید و در صورت نیاز اقدام به تعویض آن ها نمایید.مدار برد کنترل یخچال توسط کارشناس مربوطه بررسی گردد.رفع عیب کد خطای PC یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه:

سیم کشی های مرتبط با سنسور داخلی کابین فریزر بررسی شوند.اگر اتصال کوتاه در سنسور داخل کابین فریزر رخ دهد، لازم است سنسور را تعویض نمایید.مدار برد کنترل یخچال توسط فرد متخصص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.رفع عیب کد خطای HI یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه:

دمای بالای ۲۴ درجه سانتی گراد در داخل فریزر باعث ایجاد مشکل و بروز ارور می شود که با تنظیم میزان دمای یخچال و پس از خنک شدن فریزر یخچال به حالت عادی بر می گردد.در صورت عدم سرما در فریزر بررسی کنید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.پس از آن به بررسی شارژ و گاز یخچال بپردازید.ممکن است اشکال از نشتی شارژ و گاز باشد.همچنین ممکن است درب فریزر در مدت زمانی طولانی باز مانده باشد یا لاستیک دور درب آن خراب شده باشد که لازم است بررسی شود.رفع عیب کد خطای LO یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه:

ممکن است تنظیم دمای داخلی کابین فریزر، بهم ریخته و دچار مشکل شده باشد.در این مورد دمای کابین فریزر از (۳۳-) درجه سردتر شده است.این اشکال می تواند از ازدیاد شارژ و گاز در یخچال به وجود آمده باشد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: