ارور های یخچال های یخساران Yakhsaran

رفع عیب کد خطای E1 در یخچال یخساران به شرح زیر است:

سیم های داخلی فن را چک کنید.کابل فن مربوط به کابین قطع شده است، باید آن را متصل کنید.مدار برد اصلی را چک کنید.در صورتی که مشکل رفع نگردید، با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

رفع عیب کد خطای E2 به شرح زیر است:

فن داخل یخچال بررسی نمایید.هرگونه اشکال در پروانه های آن را رفع نمایید.برد الکترونیکی نیز در این مواقع باید بررسی شود.

نحوه رفع ارور E3 در یخچال یخساران به شرح زیر است:

سنسور دمای محیطی را بررسی کنید.برد الکترونیکی نیز لازم است چک شود.ممکن است یخچال نشتی گاز داشته باشد. فن و کمپرسور را نیز بررسی نمایید.

رفع عیب کد خطای E4 به قرار زیر است:

قطعات متعلق به سیستم دیفراست را بررسی نمایید.سنسور دیفراست به همراه قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

برای رفع عیب کد خطای E5 موارد زیر را چک کنید:

اتصالات بین سنسور دمای محیط و برد الکترونیکی را بررسی نمایید.سنسور دمای محیط یخچال را بررسی نمایید.برد الکترونیکی در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض شود.

جهت رفع عیب کد خطای E6 موارد زیر را چک کنید:

قطعات متعلق به سیستم دیفراست را بررسی نمایید.سنسور دیفراست به همراه قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

جهت رفع عیب کد خطای E7 موارد زیر را چک کنید:

سنسور محیطی یخچال را بررسی نمایید.ترموفیوز نیز ممکن است دچار مشکل شده باشد.برد الکترونیکی نیز ممکن است معیوب شده باشد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: