Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های ویرپول Whirpool

نحوه رفع عیب کد خطای 01 یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

 مخزن آب یخچال فریزر ویرپول را بررسی نمایید.

اتصالات دریچه مخزن آب و بعد خودِ مخزن آب را چک کنید و اگر هر دو خوب بودند و ایرادی نداشتند، احتمالاً صفحه کنترل اصلی است که دچار مشکل شده است.

در این صورت برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

نحوه رفع عیب کد خطای 02 یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

 عایق هوا یک دستگاه موج گیر موتوری است که این امکان را فراهم می آورد تا هوای سرد از فریزر به یخچال کشیده شود.

این ارور یا می تواند به همین دلیل باشد یا اینکه مشابه این باشد اما تعداد کمی از آن ها در محدوده ی یخچال فریزرهای ویرپول در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرند.

بنابراین ممکن است ارزش بررسی با عدد 12NC را داشته باشد تا مطمئن شوید که به مورد مناسبی دست یافته اید.

اگر اتصالات خوب باشند و تست های عایق هم مناسب باشد، احتمالاً صفحه کنترل اصلی دچار نقص شده است.

نحوه رفع عیب کد خطای 03 یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

فن کندانسور را بررسی نمایید.

تمامی اتصالات به موتورهای فن و خودِ فن ها را چک کنید، اگر معیوب بودند، آنها را تعویض کنید.

اگر اتصالات و فن ها خوب بودند، مجدداً ممکن است صفحه کنترل دچار اشکال شده باشد.

نحوه رفع عیب کد خطای 04 یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

برای این ارور، فن کندانسور را چک کنید.

اگر گرفتگی در پره های فن وجود دارد رفع نمایید.

در صورت خرابی فن باید تعمیر یا تعویض شود.

نحوه رفع عیب کد خطای 05 یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

سنسور فریزر را بررسی نمایید.

چک کنید که تمامی اصطلاحات و سنسورها به درستی کار می کنند.

سنسور که ایجاد مشکل می کند، اغلب در راستای PCB کنترل اصلی در زمان مشابه، به دلیل ترموستات یخ زدایی فریزر می باشد.

اگر تمامی اتصالات و سنسورها خوب باشند، ممکن است ایراد از صفحه کنترل اصلی باشد.

نحوه رفع عیب کد خطای 06 یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

برای رفع این ارور، سنسور یخچال را چک کنید.

قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را نیز بررسی نمایید.

در نهایت به بررسی برد الکترونیکی بپردازید.

نحوه رفع عیب کد خطای 07 یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

گرم کن یخ زدایی یا همان المنت را بررسی نمایید.

 این اشکال می تواند از خودِ گرم کن یخ زدایی، سیم کشی یا برد اصلی باشد.

برد الکترونیکی را بررسی نمایید و در صورت نیاز اقدام به تعمیر آن نمایید.

رفع عیب کد خطای -7 یخچال فریزر ویرپول:

این خطا زمانی رخ می دهد که ولتاژ بیش از حد وارد مدار شده باشد.

ضمن اینکه می تواند مشکل از برد الکترونیکی نیز باشد.

معمولاً فشردن ریست هشدار، این ارور را از بین می برد.

رفع عیب کد خطای -8 یخچال فریزر ویرپول:

اطمینان حاصل کنید که سیم برق یخچال به طور ایمن به خروجی برق وصل شده باشد.

وضعیت دمای بیش از اندازه اغلب ناشی از خرابی برق است.

صفحه کلید دمایی فریزر را فشار دهید تا نمایشگر دمایی فریزر صفر شود تا زمانی که فریزر خنک شود و به دمای نرمال خود برسد.

خرابی فن داخل فریزر نیز می تواند موجب افزایش دمای یخچال فریزر شود.

مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.

در نهایت شارژ و گاز را بررسی نمایید.

رفع عیب کد خطای C یخچال فریزر ویرپول:

یخچال را از برق کشیده و مهار سیم کشی رزیستور فریزر را در صورتی که سست باشد، دوباره متصل کنید.

مهار سیم کشی را در صورتی که آن خراب شده باشد، تعویض کنید.

اگر مهار سیم کشی خوب باشد، رزیستور محفظه فریزر را تعویض کنید.

رفع عیب کد خطای CF یخچال فریزر ویرپول:

یخچال را از برق کشیده و اتصالات مهار سیم کشی را روی کنترل رابط کاربر و صفحه کنترل اصلی چک کنید.

هرگونه سیم سست را از نو وصل کنید.

اگر اتصالات مهار سیم کشی خوب باشد، کنترل رابط کاربر را تعویض کنید.

اگر مشکل همچنان ادامه داشته باشد، صفحه کنترل اصلی را تعویض کنید.

علت ارور AL03 یخچال ویرپول: سنسور شکسته دمایی در فریزررفع عیب کد خطای AL01 یخچال فریزر ویرپول:

سنسور دمایی یخچال را بررسی نمایید.

در صورت نیاز این قطعه لازم است تعویض شود.

علت ارور AL02 یخچال ویرپول: سنسور دمایی NTC معیوبارور یخچال ویرپول کد خطای E1

ارورعلت ارورE1نقص در سنسور یخچال
جهت رفع این ارور ابتدا سیم کشی را بررسی کنید و در صورت نیاز سنسور را تعویض کنید.
ارور یخچال ویرپول کد خطای E0

ارورعلت ارورE0ایراد در یکی از اجزای یخساز یخچال
جهت رفع این ارور قطعات داخلی یخساز را کنترل نمایید.
ارور یخچال ویرپول کد خطای CF

ارورعلت ارورCFعدم ارتباط بین صفحه کنترل و نمایشگرارور یخچال ویرپول کد خطای E2

ارورعلت ارورE2ایراد در سنسور فریزرارور یخچال ویرپول کد خطای E3

ارورعلت ارورE3سیستم دیفراست معیوب شده.
یخچال خنک نمی شود.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: