Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های کندی Candy

نحوه رفع عیب کد خطای E01 یخچال فریزر کندی به شرح زیر است: 

در بدترین حالت زمانی که چنین کدی نشان داده می شود ممکن است به تعویض کمپرسور موتور نیاز داشته باشید، چرا که کمپرسور انرژی را برای حفظ درجه لازم تنظیم می کند.اشکال در کمپرسور می تواند مربوط به فن خنک کننده آن باشد.پس قبل از هر کاری فن کمپرسور، موتور و پروانه های آن را بررسی نمایید.

نحوه رفع عیب کد خطای E02 یخچال فریزر کندی:

ترموستات یخچال فیزر کندی را بررسی نمایید.در صورت نیاز اقدام به تعمیر و یا تعویض ترموستات نمایید.

رفع عیب کد خطای E03 یخچال فریزر کندی:

ترموستات را بررسی نمایید.ممکن است ترموستات نیازمند تعمیر یا تعویض باشد.

رفع عیب کد خطای E04 یخچال فریزر کندی:

سنسور دمایی معیوب شده است. این خرابی بسیار رایج است؛ زیرا این بخش به طور پیوسته کار می کند.ممکن است نیاز به تعویض سنسور دمای محیطی داشته باشید.همچنین قطعات ترمودیسک و ترموفیوز لازم است بررسی شود.در نهایت برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

رفع عیب کد خطای E05 یخچال فریزر کندی:

سنسور دمایی معیوب است.این خرابی بسیار رایج است؛ زیرا این بخش به طور پیوسته کار می کند.در این شرایط بهتر است ترمودیسک و ترموفیوز را بررسی نمایید.

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: