Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های برانت Brandt

ارور SF یخچال فریزر برانتاین کد نشان دهنده فعال بودن حالت سوپر فریزر می باشد.با فعال بودن این گزینه، مواد غذایی با سرعت بیشتری منجمد می شوند.این حالت پس از ۵۲ ساعت به صورت خودکار غیرفعال می شود.ارور EC یخچال فریزر برانتیکی از کاربردی ترین کدهای  یخچال فریزر برانت است.این کد به معنای صرفه اقتصادی است.اگر یخچال فریزر کمتر از نصف ظرفیت پر شده باشد، با فعال کردن این حالت می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.ارور CS یخچال فریزر برانتاین کد با فعال شدن قفل کودک نمایش داده می شود.با فعال بودن این حالت بعد از ۵ ثانیه تمام کلیدهای روی یخچال فریزر غیرفعال خواهند شد.ارور A1 یخچال فریزر برانتاین ارور به معنای کاهش ناگهانی دمای داخل فریزر و خارج شدن مواد غذایی از حالت انجماد می باشد.سیم پیچی خازن و موتور فن کندانسور نیاز به بررسی دارند.همچنین موتور فن اواپراتور یخچال فریزر باید چک شود.بررسی و تعمیر این موارد باید توسط تعمیرکار یخچال فریزر صورت بگیرد.ارور A2 یخچال فریزر برانتاز دیگر ارورهای یخچال فریزر برانت می‌باشد.این کد به معنای فاسد شدن مواد غذایی داخل یخچال می باشد.برای برطرف شدن این مشکل، روشت های کد A1 قابل استفاده می باشند.ارور E یخچال فریزر برانتبا سوختن سنسور حرارت دستگاه این خطا نمایش داده می شود.جهت تعمیر و یا تعویض این سنسور با متخصصین تبرید سرویس تماس بگیرید.ارور A یخچال فریزر برانتاین خطا نیز به معنای سوختن سنسور حرارت می باشد.در برخی مدل ها با کد خطای A و در مدل های دیگر با E نمایش داده می شود.تشخیص و رفع عیب این مشکل می بایست توسط تعمیرکار یخچال انجام بگیرد.ارور C یخچال فریزر برانتاین کد خطا نشان دهنده وجود مشکل در سیستم برق رسانی شهری می باشد.برای جلوگیری از این مشکلات حتما از محافظ برق برای یخچال فریزر استفاده نمایید.این خطا بعد از عادی شدن جریان برق به صورت خودکار و بعد از ۵ ثانیه برطرف می شود.ارور DR یخچال فریزر برانتکد خطا DR نشان دهنده خرابی در مقاومت سیستم دیفراست دستگاه می باشد.بهتر است برای رفع آن از تکنسین های کاردان تبرید سرویس کمک بگیرید.

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: