ارور های یخچال های کنوود Kenwood

نحوه رفع عیب کد خطای E0 یخچال کنوود به شرح زیر است:

سنسور دیفراست را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض کنید.

نحوه رفع عیب کد خطای E1 یخچال کنوود به شرح زیر است:

سنسور دیفراست را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

نحوه رفع عیب کد خطای E3 یخچال کنوود به شرح زیر است:

سنسور بین یخچال و فریزر را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

نحوه رفع عیب کد خطای E4 یخچال کنوود به شرح زیر است:

المنت دستگاه را بررسی نمایید.

ترمودیسک را بررسی نمایید. در صورت سلامت ترمودیسک المنت را تعویض نمایید.

نحوه رفع عیب کد خطای E8 یخچال کنوود به شرح زیر است:

مدارهای سنسور یخچال را بررسی کنید، ممکن است دچار اتصال شده باشد.

در صورت نیاز سنسور یخساز را تعویض نمایید.

نحوه رفع عیب کد خطای E9 یخچال کنوود به شرح زیر است:

سنسور یخساز را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: