Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های یخچال های هونام Hoonam

علت ارور ۱ یا بوق زدن یخچال هونام

علت ارور 1 در یخچال هونام مربوط به فن میباشد، برای رفع این مشکل ابتدا سیم های ارتباطی بین فن و برد الکترونیکی بررسی شود که پارگی نداشته باشد و یا سوکت های فن بر روی برد لق نشده باشد و اگر مشکل از این موارد نبود خود فن مشکل دارد و باید تعویض شود.

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: