ارور های کولر های تراست Trust

ارور کولر گازی تراست مدل TG

با استفاده از محتوای این مقاله خواهید توانست:

ایرادات کولرگازی تراست را بفهمید.در صورت نیاز عیب های این دستگاه را در منزل رفع نمایید.در صورت نیاز به استفاده از خدمات تعمیرکار اطلاعات درستی به وی بدهید.

در بخش اول از ارورهای کولر گازی تراست به سراغ ارور کولر گازی تراست مدل TG می رویم. اگر کولر گازی شما دچار مشکل شده است، ادامه مطلب از دست ندهید.

رفع عیب کد خطای E1 کولر گازی تراست:

در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به کمپرسور را بررسی بکنید و بعد از آن کولرگازی را خاموش کنید و از تعمیرکار بخواهید که به محل بیاید و خطای کولرگازی تراست را رفع کند.

ارور کولرگازی تراست کد خطای E2ارورعلت ارورE2در این ارور ما با یخ زدگی یونیت داخلی مواجه هستیم و در واقع این ارور برای محافظت در برابر یخ زدگی این قسمت ایجاد می شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E3ارورعلت ارورE3علت ایجاد این ارور فشار پایین تر از استاندارد بر روی کمپرسور می باشد و دستگاه برای محافظت از کمپرسور در مقابل این فشار پایین کد خطا را نمایش می دهد.

رفع عیب کد خطای E3 کولر گازی تراست:

مقاومت کمپرسور با اهم متر بررسی شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E4ارورعلت ارورE4دمای لوله تخلیه بیش از حد استاندارد بالا است و دستگاه این کد خطا را برای محافظت از کمپرسور نمایش می دهد.ارور کولرگازی تراست کد خطای E5ارورعلت ارورE5ولتاژ ورودی به دستگاه برای کارکرد صحیح کمتر از حد استاندارد شده است و دستگاه به دلیل افت ولتاژ این کد خطا را نمایش می دهد.

رفع عیب کد خطای E5 کولرگازی تراست:

ولتاژ را بررسی کنید. اگر ولتاژ در دستگاه های تک فاز کمتر از 180 ولت و در دستگاه های سه فاز کمتر از 342 ولت باشد، با افت ولتاژ مواجه هستیم.ارور کولرگازی تراست کد خطای E6ارورعلت ارورE6ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی قطع شده است و سیگنال ایجاد نمی شود. سیگنال از طریق سیم ارتباطی ایجاد می شود که در این خطا قطع شده است.

رفع عیب کد خطای E6 کولر گازی تراست:

در چنین حالتی بهتر است سیم کشی را بررسی کنید

ارور کولرگازی تراست کد خطای F1ارورعلت ارورF1در چنین حالتی با باز شدن یا کوتاه شدن سنسور محیطی (ترمیستور اتاق) واحد داخلی مواجه ایم.

رفع عیب کد خطای F1 کولر گازی تراست:

سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای F2ارورعلت ارورF2در چنین حالتی با باز یا کوتاه شدن سنسور مسی (ترمیستور لوله) واحد داخلی مواجه هستیم.

رفع عیب کد خطای F2 کولر گازی تراست:

در چنین حالتی سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای F3ارورعلت ارورF3در چنین حالتی سنسور محیطی (ترمیستور اتاق) واحد خارجی کوتاه یا قطع شده است.

رفع عیب کد خطای F3 کولر گازی تراست:

در چنین حالتی بهتر است سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای F4ارورعلت ارورF4در چنین حالتی سنسور مسی (ترمیستور لوله) واحد خارجی قطع یا اتصال آن کوتاه شده است.

رفع عیب کد خطای F4 کولر گازی تراست:

سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E1ارورعلت ارورE1دلیل بروز این ارور، قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور دمایی T1 می باشد.

رفع عیب کد خطای E1 کولر گازی تراست:

سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E2ارورعلت ارورE2دلیل بروز این ارور، قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور مسی T2 می باشد.

رفع عیب کد خطای E2 کولر گازی تراست:

سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای H1ارورعلت ارورH1در چنین حالتی نگران نباشید، چون ارور تلقی نمی شود، بلکه در حالت یخ زدایی این کد در دستگاه نمایش داده می شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای H6ارورعلت ارورH6در چنین حالتی فن داخلی کولرگازی دچار سوء عملکرد شده است.ارور کولر گازی تراست مدل TMFS48

کولر تراست مدل TMFS48 مدل دیگری از کولرهای گازی تراست است که ارور های زیر ممکن است در آن رخ بدهد. مطالب زیر را به دقت مطالعه کنید تا ارور کولر گازی تراست مدل TMFS48 را به راحتی بتوانید برطرف کنید.

ارور کولرگازی تراست کد خطای E3ارورعلت ارورE3قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور T3 دلیل نمایش این کد خطا بر روی نمایشگر دستگاه می باشد.

رفع عیب کد خطای E3 کولر گازی تراست:

سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E6ارورعلت ارورE6در این ارور، در واحد خارجی خطایی ایجاد شده است.

رفع عیب کد خطای E6 کولر گازی تراست:

چراغ های روی برد بررسی شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E8ارورعلت ارورE8آلودگی الکترواستاتیکی در دستگاهارور کولرگازی تراست کد خطای P4ارورعلت ارورP4سرما یا گرمای بیش از حد اواپراتورارور کولرگازی تراست کد خطای P5ارورعلت ارورP5گرمای بیش از حد کندانسورارور کولرگازی تراست کد خطای P10ارورعلت ارورP10فشار دیشارژ خیلی زیاد است.ارور کولرگازی تراست کد خطای P11ارورعلت ارورP11فشار ساکشن دستگاه کم استارور کولرگازی تراست کد خطای P12ارورعلت ارورP12مصرف جریان در کمپرسور بیش از حد نرمال بوده است.ارور کولرگازی تراست کد خطای HSارورعلت ارورHSعملیات برفک زدایی در دستگاه در حال انجام است.ارور کولر گازی تراست مدل TMSL

بخش آخر این مقاله مربوط به ارور کولر گازی تراست مدل TMSL است. این ارورها اسامی یکسانی با ارورهای دیگر مدل های کولر گازی تراست دارندt اما اگر با دقت نگاه کنید متوجه خواهید شد که علت و نحوه تعمیر متفاوتی دارند. اگر کولر گازی شما خراب شده استt اررورهای زیر را مطالعه کنید. احتمالا خودتان قادر به تعمیر آن خواهید بود.

ارور کولرگازی تراست کد خطای E1ارورعلت ارورE1در این ارور، EPROM دچار سوء عملکرد شده است.ارور کولرگازی تراست کد خطای E3ارورعلت ارورE3در این ارور، موتور فن داخلی معیوب شده است.ارور کولرگازی تراست کد خطای E4ارورعلت ارورE4جریان کمپرسور بالا رفته است و به دلیل بیشتر از حد استاندارد بودن جریان، دستگاه این ارور را به نمایش گذاشته است.ارور کولرگازی تراست کد خطای E5ارورعلت ارورE5قطع یا اتصال کوتاه سنسور محیطی داخلی دلیل ایجاد این ارور است.

رفع عیب کد خطای E5 کولر گازی تراست:

سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E6ارورعلت ارورE6قطع یا اتصال کوتاه سنسور مسی داخلی دلیل ایجاد این ارور است.

رفع عیب کد خطای E6 کولر گازی تراست:

سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E7ارورعلت ارورE7قطع یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور دلیل ایجاد این ارور است.

رفع عیب کد خطای E7 کولر گازی تراست:

سنسور چک شود.ارور کولرگازی تراست کد خطای E9ارورعلت ارورE9قطع شدن سیم ارتباطی واحد داخلی و خارجی دلیل ایجاد این ارور است.

رفع عیب کد خطای E9 کولر گازی تراست: برای رفع این عیب سیم کشی باید بررسی شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: