Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های کولر های تی سی ال TCL

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای E0

ارورعلت ارورE0خطای ارتباطی در داخل یا در فضای بیرونی کولر گازی وجود دارد و صفحه نمایش هشداردهنده چشمک می زند.

ارور کولرگازی تی سی ال کد خطای EC

ارورعلت ارورECخطای ارتباطی در فضای بیرونی کولر گازی و صفحه نمایش هشداردهنده چشمک می زند.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای E1

ارورعلت ارورE1سنسور دمای اتاق(IRT) کولر گازی تی سی ال دچار مشکل شده است و هشداردهنده 1/8 ثانیه فلش می زند.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای E2

ارورعلت ارورE2سنسور دمای لوله (سیم پیچ) داخلی (IPT) در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 2/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E1 و E2 کولر گازی تی سی ال: 

 1. ارتباط بین سنسور دمای داخلی CN6  و اسلات را بررسی کنید. اگر ارتباط شل بود، آن را دوباره وارد کنید.
 2. مقاومت در دو انتهای سنسور دمای داخلی را اندازه گیری کنید: (25 درجه سلسیوس / 5 کیلو اهم).
 3. اگر به مقاومت آسیب رسیده بود، مدار باز یا اتصال کوتاه شده باشد، سنسور دما را تعویض کنید.
 4. اگر تست بالا طبیعی باشد، برد کنترل داخلی را تعویض کنید.

ارور کولرگازی تی سی ال کد خطای E3

ارورعلت ارورE3سنسور دمای لوله (سیم پیچ) بیرونی (OPT) در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 3/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E3 در کولر گازی تی سی ال: 

به رفع ارور E8 مراجعه کنید.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای E4

ارورعلت ارورE4سیستم عملکرد غیرعادی از خود نشان می دهد و هشداردهنده 4/8 ثانیه فلش می زند.

سیستم غیر طبیعی: اجازه دهید که کمپرسور به مدت 5 دقیقه کار کند. اگر دمای سیلندر داخلی نتواند 2 درجه سلسیوس پایین تر از زمانی باشد که کمپرسور شروع به کار کرده بود (2 درجه سلسیوس بالاتر برای حالت گرمایش)، آن می تواند داوری شود که سیستم غیرطبیعی است.

رفع و تعمیر کد خطای  E4 در کولر گازی تی سی ال

 1. دریچه های فشار بالا و فشار پایین را بررسی کنید.
 2.  اگر باز نبودند، دوباره آنها را باز کنید تا اطمینان حاصل کنید که گردش هوای سیستم ملایم و روان است.
 3. سیستم خنک کننده را بررسی کنید. (در حالت خنک کنندگی شروع و اجرا کنید. هنگامی که کمپرسور شروع کند، دمای خروجی را برای تغییرات آن بررسی کنید، اگر بعد از 5 دقیقه تغییرات معلوم و واضح نبود، سیستم در حالت کمبود مبرد است.
 4. با فشار سنج تست را انجام دهید، نقطه نشت را بررسی کنید و مبرد را شارژ کنید.
 5. سنسور دمای کویل تبخیرکننده (دمای 25 درجه سلسیوس/ 5 کیلو اهم) را بررسی کنید.
 6. برای مقاومت دیگر، لطفاً به دیتاشیت دما – مقاومت مراجعه کنید.
 7. اگر مقاومت مدار باز یا اتصال کوتاه شده باشد، سنسور دما را جایگزین کنید.
 8. اگر بررسی های بالا نرمال و طبیعی باشد، خرابی کولر گازی تی سی ال می تواند به دلایل زیر رخ دهد:
 • جریان ممکن است برای سیستم داخلی نامساعد باشد.
 • جامپر JP4 از برد کنترل داخلی را اتصال کوتاه کنید تا تابع حفاظتی را پوشش دهید (V1 -PCB اصلی داخلی).
 • جریان ممکن است برای سیستم داخلی نامساعد باشد.
 • سوئیچ JP4 از برد منبع تغذیه بیرونی را در موقعیت “1” قرار می دهد تا تابع حفاظتی را پوشش دهید (V4 – منبع منبع قدرت).
 • اگر با استفاده از روش های فوق نتوانستید مشکل را حل کنید، PCB اصلی داخلی را جایگزین کنید.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای E5

ارورعلت ارورE5پیکربندی مدل کولر گازی تی سی ال اشتباه است و هشداردهنده 5/8 ثانیه فلش می زند.

ارور کولرگازی تی سی ال کد خطای E6

ارورعلت ارورE6موتور فن داخلی دچار خطا شده است و هشداردهنده 6/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E6 کولر گازی تی سی ال:

 1. تیغه فن جریان داخلی را بررسی کنید. اگر فن به درستی کار نکرد، موقعیت فن را تنظیم کنید تا بتواند به درستی و به نرمی کار کند.
 2. بررسی کنید آیا موتور (CN3، CN4) قرار گرفته روی PCB اصلی داخلی تماس خوبی با اسلات دارد یا نه؟ اگر شل بود، دوباره آن را وارد کنید.
 3. مقدار خازن راه اندازی را بررسی کنید. اگر ظرفیت خازن نادرست بود، آن خازن را با یک خازن جدید جایگزین کنید.
 4. بررسی های فوق طبیعی هستند. PCB اصلی داخلی را جایگزین کنید.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای E7

ارورعلت ارورE7سنسور دما کولر گازی تی سی ال در فضای باز دچار خطا شده است و هشداردهنده 7/8 ثانیه فلش می زند.

ارور کولرگازی تی سی ال کد خطای E8

ارورعلت ارورE8سنسور دمای اگزوز کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 1 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E3،E7 و E8 در کولر گازی تی سی ال:

 1. بررسی کنید آیا سنسور دما بر روی منبع تغذیه بیرونی تماس خوبی با اسلات دارد یا نه؟ (CN1، CN2). اگر تماس شل باشد، آن را دوباره وارد کنید.
 2. مقاومت در دو انتهای سنسور دمای بیرونی را اندازه گیری کنید. مقاومت ترمینال سنسور CN1  را اندازه گیری کنید. برای مقاومت دیگر، لطفا به دیتاشیت مقاومت – حرارت مراجعه کنید. مقاومت ترمینال سنسور CN2  را اندازه گیری کنید. برای مقاومت دیگر، لطفاً به دیتاشیت مقاومت سنسور و حرارت خروجی مراجعه کنید.
 3. اگر مقاومت آسیب دیده باشد، مدار باز یا اتصال کوتاه شده باشد، سنسور دما را تعویض کنید
 4. اگر تست بالا نرمال باشد، برد منبع قدرت بیرونی را بررسی کنید.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای E9

ارورعلت ارورE9ماژول قدرت هوشمند درایو دچار خطا شده است و هشداردهنده 9/8 ثانیه فلش می زند.

ارور کولرگازی تی سی ال کد خطای EF

ارورعلت ارورEFموتور فن بیرونی (موتور DC) در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 10/8 ثانیه فلش می زند.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای E14

ارورعلت ارورEAسنسور جریان در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 11/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای  EA در کولر گازی تی سی ال:

 1. نشت مبرد را بررسی کنید. نقطه نشتی را پیدا کنید و مبرد را شارژ کنید.
 2. واحد مبدل ولتاژ V1: ولتاژ 5 پین را به 2 پین در اصلاح ضریب توان تست کنید.
  اگر ولتاژ بیش از 0.4 ولت باشد، ماژول برق هوشمند را تعویض کنید.
  اگر ولتاژ بیش از 0.4 ولت باشد، اصلاح کننده ضریب توان را تعویض کنید.
 3. واحد مبدل V2، V3، V4، V5، VP1، VP2 را بررسی کنید.

ارور کولرگازی تی سی ال کد خطای EE

ارورعلت ارورEEحافظه دائمیEEPROM  در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 12/8 ثانیه فلش می زند.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای EC

ارورعلت ارورECارتباط بیرونی بین برد منبع تغذیه و ماژول برق هوشمند دچار خطا و خرابی شده است.

رفع و تعمیر کد خطای EC در کولر گازی تی سی ال:

 1. تماس سیم ارتباطی (CN5) بین برد منبع تغذیه و ماژول برق هوشمند را بررسی کنید. اگر تماس شل بود، دوباره آن را وارد کنید.
 2. پس از اینکه اسپلیت تی سی ال کامل برق دار شد، نشانگرها را بر روی منبع تغذیه بیرونی و ماژول برق هوشمند بررسی کنید.
 3. هشداردهنده بر روی برد منبع تغذیه به طور طبیعی چشمک می زند (برای 1 ثانیه روشن و برای 1 ثانیه تاریک)، اما هشداردهنده روی ماژول برق هوشمند به طور نرمال کار نمی کند.
 4. ماژول برق هوشمند را جایگزین کنید. اگر خطا همچنان حل نشده باقی ماند، دوباره برد منبع برق را جایگزین کنید.
 5. نشانگر روی ماژول برق هوشمند به صورت طبیعی چشمک می زند (برای 1 ثانیه روشن و برای 1 ثانیه تاریک)، اما نشانگر روی برد منبع تغذیه به طور طبیعی کار نمی کند.
 6. برد منبع تغذیه را تعویض کنید. اگر خطا همچنان حل نشده باقی ماند، ماژول برق هوشمند را دوباره جایگزین کنید.
 7. VP1 را بررسی کنید. برد منبع تغذیه را تعویض کنید. اگر خطا همچنان حل نشده باقی ماند، ماژول برق هوشمند را دوباره جایگزین کنید.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای EP

ارورعلت ارورEPسوئیچ حرارتی در کولر گازی تی سی ال (در بالای کمپرسور) دچار خطا شده است و هشداردهنده 13/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای EP در کولر گازی تی سی ال:

 1. موقعیت CN3 از سیم کشی سوئیچ حرارت بالای کمپرسور بر روی برد منبع تغذیه خارجی را بررسی کنید. اگر شل بود، دوباره آن را وارد کنید.
  هیچ سوئیچی در بالای کمپرسور وجود ندارد. جامپر اتصال کوتاه شده است.
 2. حرارت کمپرسور: حرارت خیلی بالا است و با بوی بد همراه است.
  سیم های U، V و W کمپرسور را بررسی کنید. توالی صحیح سیم کشی U، V و W باید قرمز، سفید و آبی باشد. اگر نادرست بود، دوباره وصل کنید
  فشار سیستم را بررسی کنید. فشار کم است. مبرد اضافه کنید تا اطمینان یابید که فشار سیستم طبیعی است.
  تهویه بیرونی را بررسی کنید و اینکه آیا مانعی وجود دارد که بر تهویه هوای کولر گازی تی سی ال تاثیر بگذارد.
  کولر گازی تی سی ال را مطابق با دستورالعمل کاربر نصب کنید و تضمین کنید که دریچه ورودی و خروجی هوا در اسپلیت بیرونی تی سی ال بدون اشکال است.
  اگر خطا پس از اتصال کوتاه حل شود، بدنه سوئیچ دما را جایگزین کنید.
 3. دمای کمپرسور: درجه حرارت بالا نیست. CN3 اتصال کوتاه شده است. اگر خطا پس از اتصال کوتاه رفع شده است، بدنه سوئیچ دما را تعویض کنید. اگر بعد از جایگزینی بدنه سوئیچ دما، خطا حل نشده باقی ماند، لطفاً برد منبع تغذیه خارجی را جایگزین کنید.

ارور کولر گازی تی سی ال کد خطای EU

ارورعلت ارورEUسنسور ولتاژ در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 14/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای  EU در کولر گازی تی سی ال:

 1. واحد مبدل ولتاژ V1: سیم های ارتباطی بین برد منبع تغذیه خارجی و ماژول برق هوشمند (CN5) را بررسی کنید.
  اگر بعد از اتصال خطا همچنان حل نشده باقی ماند، لطفا برد منبع تغذیه بیرونی را جایگزین کنید.
  اگر پس از تعویض برد منبع تغذیه بیرونی، خطا حل نشده باقی ماند، لطفاً ماژول برق هوشمند را جایگزین کنید.
 2. واحد اینورتر V2، V3، V4، V5، VP1، VP2 را بررسی کنید. اگر مشکل داشت، برد منبع تغذیه بیرونی را تعویض کنید.

ارور کولرگازی تی سی ال کد خطای EH

ارورعلت ارورEHسنسور دمای ورودی در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 15/8 ثانیه فلش می زند.

کدهای حفاظتی کولر گازی تی سی ال

عیب یابی کولر گازی تی سی ال برای تعمیرات آن ضروری و اجتناب ناپذیر است. با شناسایی کدهای حفاظتی کولر گازی تی سی ال سریع تر می توان اقدام به رفع علت خرابی و تعمیر آن کرد. کد حفاظتی و علت کد خطای حفاظتی کولر گازی تی سی ال برای هر کد شرح داده خواهد شد.

ارور کولر گازی تی سی ال کد حفاظتی P1

ارورعلت ارورP1حفاظت اضافه ولتاژ / زیر ولتاژ در کولر گازی تی سی ال رخ می دهد و هشداردهنده یک بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.

ارور کولرگازی تی سی ال کد حفاظتی P2

ارورعلت ارورP2حفاظت از جریان بیش از حد در کولر گازی تی سی ال رخ می دهد و هشداردهنده دو بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.

ارور کولر گازی تی سی ال کد حفاظتی P4

ارورعلت ارورP4محافظت در برابر حرارت بیش از حد خروجی رخ می دهد و هشداردهنده چهار بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.

ارور کولرگازی تی سی ال کد حفاظتی P5

ارورعلت ارورP5حفاظت از خنک کننده در حالت خنک کنندگی در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشدار دهنده پنج بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.

ارور کولر گازی تی سی ال کد حفاظتی P6

ارورعلت ارورP6حفاظت از گرمای بیش از حد در حالت خنک کنندگی در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشداردهنده شش بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.

ارور کولرگازی تی سی ال کد حفاظتی P7

ارورعلت ارورP7حفاظت از گرمای بیش از حد در حالت گرمایش در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشدار دهنده هفت بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.

ارور کولر گازی تی سی ال کد حفاظتی P8

ارورعلت ارورP8حفاظت حرارت بیش از حد/ حرارت پایین بیرونی در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشداردهنده هشت بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.

ارور کولرگازی تی سی ال کد حفاظتی P9

ارورعلت ارورP9حفاظت درایو (کنترل نرم افزاری) در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشداردهنده نه بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.

ارور کولر گازی تی سی ال کد حفاظتی P0

ارورعلت ارورP0حفاظت از ماژول (کنترل سخت افزاری) در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشداردهنده ده بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: