Design a site like this with WordPress.com
Get started

ارور های کولر های هیتاچی Hitachi

ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 01ارورعلت ارور01در این ارور مشکل از واحد داخلی است و دور زدن دستگاه حفاظت باعث ایجاد این ارور است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 01 کولر گازی هیتاچی :

در این ارور شکست موتور فن، تخلیه، PCB و رله را بررسی کنید.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 02ارورعلت ارور02واحد بیرونی دچار مشکل شده است و دور زدن دستگاه حفاظت باعث ایجاد ارور می شود.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 02 کولر گازی هیتاچی:

فعال سازی PSH علت اصلی وجود این ارور است و باید بررسی گردد.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 03ارورعلت ارور03مشکل در واحد انتقال است. اختلال بین واحد داخل (یا در فضای باز) و در فضای باز (یا داخل سالن) موجب این ارور می شود.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 03 کولر گازی هیتاچی:

در صورتی که مشکل از اختلال بین واحد داخلی باشد، سیم کشی اشتباه یا شکست PCB دلیل ارور است و اگر مشکل در اختلال بین واحد خارجی باشد، فیوز پریده است یا اینکه منبع تغذیه خاموش است. بنابراین باید این علل را چک کنید.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 04ارورعلت ارور04مشکل در اینورتر (معکوس کننده) است و انحراف بین اینورتر و کنترل PCB این ارور را به وجود آورده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 04 کولر گازی هیتاچی:

شکست در انتقال بین PCB ها باید بررسی شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 05ارورعلت ارور05مشکل در واحد انتقال است و انحراف در سیم کشی منبع قدرت باعث ایجاد این ارور گشته است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 05 کولر گازی هیتاچی:

سیم کشی اشتباه فاز معکوس علت اصلی این ارور است و باید سیم کشی مورد بررسی قرار گیرد.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 06ارورعلت ارور06افت ولتاژ دلیل این ارور است، افت ولتاژ به وسیله ولتاژ بیش از حد کم یا زیاد به واحد بیرونی کاهش می یابد.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 06 کولر گازی هیتاچی:

افت ولتاژ از منبع تغذیه، سیم کشی اشتباه یا ظرفیت نامناسب سیم کشی برق حاصل می شود. بنابراین برای رفع عیب این موارد را بررسی کرده تا ارور رفع شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 07ارورعلت ارور07مشکل در واحد چرخه است. کاهش بیش از حد گرم شدن گاز تخلیه و شارژ بیش از حد مبرد، شیر بسط دلایل این ارور است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 07 کولر گازی هیتاچی:

باز کردن قفل چرخه این ارور را رفع می کند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 08ارورعلت ارور08مشکل در واحد چرخه است و علت این ارور افزایش دمای تخلیه گاز است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 08 کولر گازی هیتاچی:

نارسایی مبرد، نشت، قفل شدن یا گسترش شیر سوپاپ عامل های این ارور هستند که برای تعمیر باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 09ارورعلت ارور09مشکل از واحد بیرونی است و دور زدن دستگاه حفاظت دلیل این ارور است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 09 کولر گازی هیتاچی:

شکست موتور فن شکسته است و باید بررسی شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 11ارورعلت ارور11مشکل از سنسور در واحد داخلی است و ترمیستور ورودی هوا معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 11 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 12ارورعلت ارور12مشکل از سنسور واحد داخلی است و ترمیستور خروجی هوا دچار اختلال در کارکرد شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 12 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 13ارورعلت ارور13مشکل از سنسور واحد داخلی است و ترمیستور حفاظت از یخ زدگی معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 13 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 14ارورعلت ارور14مشکل از سنسور واحد داخلی است و ترمیستور لوله گاز معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 14 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 19ارورعلت ارور19مشکل از سنسور واحد داخلی است و دستگاه حفاظت از فن موتور معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 19 کولر گازی هیتاچی:

موتور فن برای تعمیر و رفع این ارور بررسی شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 21ارورعلت ارور21مشکل از سنسور واحد خارجی است و سنسور فشار بالا معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 21 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 22ارورعلت ارور22مشکل از سنسور فضای باز است و ترمیستور هوای محیطی معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 22 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 23ارورعلت ارور23مشکل از سنسور محیطی است و ترمیستور گاز تخلیه معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 23 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 24ارورعلت ارور24مشکل از سنسور واحد بیرونی است و ترمیستور تبخیر معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 24 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 29ارورعلت ارور29مشکل از سنسور واحد بیرونی است و سنسور فشار پایین معیوب شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 29 کولر گازی هیتاچی:

شکست ترمیستور، سنسور، اتصال از دلایل اصلی ارور است و باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 30ارورعلت ارور30اتصال سیم کشی اشتباه است و این ارور حاصل شده است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 30 کولر گازی هیتاچی:

اتصال برق نادرست بین واحد بیرونی، واحد CH و واحد داخلی دلیل اصلی ارور است و باید چک شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 31ارورعلت ارور31علت به وجود آمدن این ارور، تنظیم نادرست واحد بیرونی و واحد داخلی است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 31 کولر گازی هیتاچی:

تنظیم غلط دستورالعمل های ظرفیت باعث به وجود آمدن این ارور شده است و باید تنظیمات دوباره صورت گیرد.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 32ارورعلت ارور32انتقال غیرعادی واحد داخلی دیگر دلیل این ارور است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 32 کولر گازی هیتاچی:

خرابی منبع تغذیه، PCB  در واحد داخلی دیگرشکست سایر واحدهای داخلی همان چرخه مبرد

ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 35ارورعلت ارور35تنظیم نادرست شماره در واحد داخلی / خارجی

رفع عیب و تعمیر کدخطای 35 کولر گازی هیتاچی:

وجود یک شماره یکسان در واحد داخلی همان چرخه مبرد که برای رفع عیب باید تنظیمات انجام شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 38ارورعلت ارور38غیرعادی بودن مدار حفاظتی در واحد بیرونی

رفع عیب و تعمیر کدخطای 38 کولر گازی هیتاچی:

برای رفع عیب موارد زیر باید بررسی شود: شکست در PCB واحد داخلیاتصال سیم کشی اشتباه به PCB در واحد بیرونیارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 39ارورعلت ارور39اختلالات جریان در کمپرسور ثابت باعث ایجاد این ارور است.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 39 کولر گازی هیتاچی:

جریان بیش از حد، سوپاپ سست، شکست سنسور جریان باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 43ارورعلت ارور43ضریب فشار نسبت به حفاظت فعال سازی کاهش می یابد.

رفع عیب و تعمیر کدخطای 43 کولر گازی هیتاچی:

کمپرسور و اینورتر باید بررسی شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 44ارورعلت ارور44فعال نگه داشتن افزایش فشار پایین

رفع عیب و تعمیر کدخطای 44 کولر گازی هیتاچی:

اورلود داخلی سیستم خنک‌کننده. دمای بالای هوای واحد بیرونی در قفل کردن دریچه بخار انبساط نقش دارد و باید رفع گردد.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 45ارورعلت ارور45فعال سازی افزایش فشار بالا

رفع عیب و تعمیر کدخطای 45 کولر گازی هیتاچی:

عملکرد بیش از حد.جرقه زنی بیش از حد مبرد از مبدل حرارتی.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 46ارورعلت ارور46فعال کردن حفاظت در برابر فشار بالا

رفع عیب و تعمیر کدخطای 46 کولر گازی هیتاچی:

مبرد نارسا است و باید بررسی شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 47ارورعلت ارور47کاهش فعالیت‌های حفاظت از فشار پایین

رفع عیب و تعمیر کدخطای 47 کولر گازی هیتاچی:

مبرد نارسا. قفل سوپاپ انبساط. نشتی مبرد از مواردی هستند که باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 51ارورعلت ارور51اختلال سنسور جریان برای اینورتر

رفع عیب و تعمیر کدخطای 51 کولر گازی هیتاچی:

شکست سنسور در اینورتر PCB باید بررسی شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 52ارورعلت ارور52فعال کردن حفاظت از جریان بیش از حد

رفع عیب و تعمیر کدخطای 52 کولر گازی هیتاچی:

اضافه بار، جریان بیش از حد، قفل شدن کمپرسور از عواملی است که برای رفع ارور باید بررسی شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 53ارورعلت ارور53فعال کردن حفاظت IPM

رفع عیب و تعمیر کدخطای 53 کولر گازی هیتاچی:

توقف خودکار IPM (جریان بیش از حد، ولتاژ پایین یا بیش از حد) از عوامل اصلی این ارور است.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 54ارورعلت ارور54افزایش دمای اینورتر

رفع عیب و تعمیر کدخطای 54 کولر گازی هیتاچی:

معکوس شدن حرکت باله ترمیستور، فن غیرعادی در واحد بیرونی باید بررسی شوند.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 56ارورعلت ارور56ناهنجاری تشخیص موقعیت موتور فن

رفع عیب و تعمیر کدخطای 56 کولر گازی هیتاچی:

مدار تشخیص غیرعادی انتقال موجب این ارور شده است و باید بررسی شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 57ارورعلت ارور57فعال کردن حفاظت از کنترل پنکه

رفع عیب و تعمیر کدخطای 57 کولر گازی هیتاچی:

سرعت غیرعادی فن دلیل این ارور است و باید فن چک شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 58ارورعلت ارور58اختلال در کنترل کننده فن

رفع عیب و تعمیر کدخطای 58 کولر گازی هیتاچی:

جریان بیش از حد، حرکت غیرطبیعی کنترل کننده فن از دلایل اصلی ارور است و فن باید چک شود.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای 59ارورعلت ارور59خرابی موتور فن و منبع تغذیه باعث این ارور می باشد.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای EEارورعلت ارورEEحفاظت کمپرسور

رفع عیب و تعمیر کدخطای EE کولر گازی هیتاچی:

3 آلارم در عرض 6 ساعت به شما هشدار آسیب به کمپرسور را می دهد که باید برای بررسی و تعمیرات با نیروی متخصص تماس حاصل نمایید.ارور کولرگازی هیتاچی کد خطای ddارورعلت ارورddسیم کشی نادرست در بین واحدهای داخلی باعث بروز این ایراد شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: