ارور های کولر های پاناسونیک Panasonic

ارور کولرگازی پاناسونیک کد S01ارورعلت ارورS01سنسور دمای اتاق خراب شده است.تعمیر و رفع کد خطای S01 کولر گازی پاناسونیک:به تشخیص و عیب یابی دقیق با جزئیات بیشتر مراجعه کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد S02ارورعلت ارورS02سنسور کویل (سیم پیچ) داخلی خراب شده است.تعمیر و رفع کد خطای S02 کولر گازی پاناسونیک:پیوستگی سنسور را بررسی کنیدارور کولرگازی پاناسونیک کد S03ارورعلت ارورS03سنسور رطوبت خراب شده است.تعمیر و رفع کد خطای S03 کولر گازی پاناسونیک:برد داخلی را تعویض کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد S04ارورعلت ارورS04سنسور دمای کمپرسور خراب شده است.تعمیر و رفع کد خطای S04 کولر گازی پاناسونیک:پیوستگی سنسور را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد S05ارورعلت ارورS05سنسور کویل(سیم پیچ) بیرونی کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.تعمیر و رفع کد خطای S05 کولر گازی پاناسونیک:پیوستگی سنسور را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد S06ارورعلت ارورS06سنسور هوای بیرونی کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.تعمیر و رفع کد خطای S06 کولر گازی پاناسونیک:پیوستگی سنسور را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد S07ارورعلت ارورS07سنسور جریان بیرونی کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.تعمیر و رفع کد خطای S07 کولر گازی پاناسونیک:برد بیرونی را تعویض کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E01ارورعلت ارورE01ارتباط داخلی/ بیرونی کولر گازی پاناسونیک دچار مشکل شده است.تعمیر و رفع کد خطای E01 کولر گازی پاناسونیک:به جزئیات عیب یابی و تعمیر کولر گازی پاناسونیک در سایت مراجعه کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E02ارورعلت ارورE02مدار HIC کولر گازی پاناسونیک (مدار فن/کمپرسور) دچار مشکل شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E03ارورعلت ارورE03حافظه ROM کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E04ارورعلت ارورE04پیک جریان کولر گازی پاناسونیک قطع شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E05ارورعلت ارورE05PAM یا مدار فعال کولر گازی پاناسونیک خراب شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E06ارورعلت ارورE06دمای تخلیه بالای کمپرسور کولر گازی پاناسونیک.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E07ارورعلت ارورE07عملکرد فن داخلی کولر گازی پاناسونیک دچار مشکل شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E08ارورعلت ارورE08سوئیچینگ 4 دریچه با مشکل روبرو شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E09ارورعلت ارورE09حفاظت مبرد وجود ندارد.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E10ارورعلت ارورE10مدار درایو کمپرسور DC با مشکل روبرو شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E11ارورعلت ارورE11عملکرد فن بیرونی با مشکل روبرو شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E12ارورعلت ارورE12خطا در اسپلیت بیرونی پاناسونیک رخ داده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد E13ارورعلت ارورE13پیشگیری از فریز شدن فعال شده است.کدهای حفاظتی کولر گازی پاناسونیکارور کولرگازی پاناسونیک کد H00ارورعلت ارورH00هیچ چیز غیرعادی تشخیص داده نشده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H11ارورعلت ارورH11هیچ ارتباط غیرطبیعی داخلی / بیرونی غیرطبیعی تشخیص داده نشده است.تعمیر و رفع کد خطای H11 کولر گازی پاناسونیک:اتصالات کابل داخلی / خارجی را تحقیق و بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H12ارورعلت ارورH12ترتیب قابلیت اتصال غیرطبیعی است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H14ارورعلت ارورH14عملکرد غیرعادی سنسور دمای هواتعمیر و رفع کد خطای H14 کولر گازی پاناسونیک:سنسور دمای هوا را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H15ارورعلت ارورH15عملکرد غیرعادی سنسور دمای کمپرسور بیرونیتعمیر و رفع کد خطای H15 کولر گازی پاناسونیک:سنسور دمای کمپرسور را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H16ارورعلت ارورH16ترانسفورماتور جریان بیرونی مدار باز شده است.تعمیر و رفع کد خطای H16 کولر گازی پاناسونیک:PCB بیرونی و ماژول IPM (ترانزیستور قدرت) را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H19ارورعلت ارورH19مکانیزم فن موتور داخلی قفل شده است.تعمیر و رفع کد خطای H19 کولر گازی پاناسونیک:PCB داخلی و موتور فن را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H23ارورعلت ارورH23عملکرد غیرعادی سنسور دمای مبدل حرارتی داخلیتعمیر و رفع کد خطای H23 کولر گازی پاناسونیک:سنسور دمای مبدل حرارتی را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H24ارورعلت ارورH24عملکرد غیرعادی سنسور دمای مبدل حرارتی داخلیتعمیر و رفع کد خطای H24 کولر گازی پاناسونیک:سنسور دمای مبدل حرارتی را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H27ارورعلت ارورH27عملکرد غیرعادی سنسور دمای هوا بیرونیتعمیر و رفع کد خطای H27 کولر گازی پاناسونیک:سنسور دمای بیرونی را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H28ارورعلت ارورH28عملکرد غیرعادی سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونیتعمیر و رفع کد خطای H28 کولر گازی پاناسونیک:سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H30ارورعلت ارورH30عملکرد غیرعادی سنسور دما هوای بیرونیتعمیر و رفع کد خطای H30 کولر گازی پاناسونیک:سنسور دما بیرونی را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H33ارورعلت ارورH33اتصالات داخلی / خارجی اشتباه تعمیر و رفع کد خطای H33 کولر گازی پاناسونیک:منبع ولتاژ داخلی / بیرونی را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H38ارورعلت ارورH38عدم هماهنگی داخلی/ بیرونی ( کد برند)ارور کولرگازی پاناسونیک کد H50ارورعلت ارورH50عملکرد غیرعادی و اختلال موتور تهویهتعمیر و رفع کد خطای H50 کولر گازی پاناسونیک:PCB داخلی را بررسی کنید و موتور تهویه را نیز به دقت بازرسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H51ارورعلت ارورH51عملکرد غیرعادی نازل (دهانه) قفلتعمیر و رفع کد خطای H51 کولر گازی پاناسونیک:نازل ( دهانه) قفل را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H52ارورعلت ارورH52عملکرد غیرعادی محدودیت سوئیچ تعمیر و رفع کد خطای H52 کولر گازی پاناسونیک:PCB داخلی را به دقت بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H97ارورعلت ارورH97مکانیزم فن موتور بیرونی قفل شده است.تعمیر و رفع کد خطای H97 کولر گازی پاناسونیک:PCB داخلی را بررسی کنید و موتور فن را نیز به دقت بازرسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H98ارورعلت ارورH98حفاظت فشار بالای داخلی دچار مشکل شده است.تعمیر و رفع کد خطای H98 کولر گازی پاناسونیک:فیلتر هوا کثیف شده است، آن را تمیز کنید. اتصال کوتاه شدن جریان هوا را رفع کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد H99ارورعلت ارورH99حفاظت ضد یخ مبدل حرارتی داخلی دچار مشکل شده است.تعمیر و رفع کد خطای H99 کولر گازی پاناسونیک:مبرد ناکافی است، آن را اضافه کنید. فیلتر هوا کثیف شده است، آن را تمیز کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد F11ارورعلت ارورF11عملکرد غیرعادی تغییر سیکل خنک کنندگی / گرم کنندگیتعمیر و رفع کد خطای F11 کولر گازی پاناسونیک:دریچه 4 راه و کویل V شکل را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد F90ارورعلت ارورF90کنترل PFC دچار مشکل شده است.تعمیر و رفع کد خطای F90 کولر گازی پاناسونیک:ولتاژ PFC را بررسی کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد F91ارورعلت ارورF91عملکرد غیرعادی سیکل خنک کنندگیتعمیر و رفع کد خطای F91 کولر گازی پاناسونیک:بدون خنک کننده است. (دریچه سه راه بسته شده است.)ارور کولرگازی پاناسونیک کد F93ارورعلت ارورF93کمپرسور چرخشی خراب شده است.تعمیر و رفع کد خطای F93 کولر گازی پاناسونیک:کمپرسور را بررسی و تعمیر کنید.ارور کولرگازی پاناسونیک کد F95ارورعلت ارورF95حفاظت فشار بالا خنک کننده دچار مشکل شده است.تعمیر و رفع کد خطای F95 کولر گازی پاناسونیک:مدار مبرد بیرونی را بررسی و تعمیر کنید.ارور کولر گازی پاناسونیک کد F96ارورعلت ارورF96حفاظت گرما بیش از حد IPM (ترانزیستور قدرت)تعمیر و رفع کد خطای F96 کولر گازی پاناسونیک:مبرد اضافی است.تابش گرمایی نامناسب است.IPM (ترانزیستور قدرت) دچار مشکل شده است.ارور کولرگازی پاناسونیک کد F97ارورعلت ارورF97حفاظت گرما بیش از حد کمپرسور بیرونیتعمیر و رفع کد خطای F97 کولر گازی پاناسونیک:مبرد ناکافی است. کمپرسور را بررسی کنید.ارور کولر گازی پاناسونیک کد F98ارورعلت ارورF98حفاظت جریان کلی در حال اجرا وجود دارد.تعمیر و رفع کد خطای F98 کولر گازی پاناسونیک:

 • مبرد ناکافی است. کمپرسور را بررسی کنید.

ارور کولر گازی پاناسونیک کد F98

ارورعلت ارورF98حفاظت جریان کلی در حال اجرا وجود دارد.

تعمیر و رفع کد خطای F98 کولر گازی پاناسونیک:

 • مبرد بیش از حد است.
 • تابش گرمایی نامناسب است.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد F99

ارورعلت ارورF99تشخیص پیک جریان مستقیم (DC) بیرونی با مشکل روبرو شده است.

تعمیر و رفع کد خطای F99 کولر گازی پاناسونیک:

 • PCB بیرونی را بررسی کنید.
 • IPM (ترانزیستور قدرت) را تحقیق و بازرسی کنید.
 • کمپرسور کولر گازی پاناسونیک را بررسی و تعمیر کنید.

کدهای خطای کولر گازی کاست پاناسونیک

در این بخش به بررسی کدهای خطای کولر گازی کاست پاناسونیک می پردازیم. این کد خطاها را ممکن است در سایر مدل ها نیز مشاهده نمایید. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم پیش از هر اقدامی حتما ابتدا با یک تکنسین متخصص مشورت نمایید.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E01

ارورعلت ارورE01خطای دریافت کننده کنترل از راه دور

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E02

ارورعلت ارورE02خطای انتقال دهنده کنترل از راه دور

ارور کولر گازی پاناسونیک کد E03

ارورعلت ارورE03خطا در واحد درونی که سیگنال از کنترل کننده از راه دور (مرکزی) دریافت می کند.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E04

ارورعلت ارورE04خطا در واحد درونی که سیگنال از واحد بیرونی دریافت می کند.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E05

ارورعلت ارورE05خطا در واحد درونی که سیگنال به واحد بیرونی ارسال می کنند.

ارور کولر گازی پاناسونیک کد E06

ارورعلت ارورE06واحد بیرونی در دریافت سیگنال های ارتباطی سریال از واحد داخلی ناموفق بوده است.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E07

ارورعلت ارورE07واحد بیرونی به واحد داخلی پیام عدم موفقیت فرستاده است.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E08

ارورعلت ارورE08خطای تنظیمات آدرس دهی دو نسخه ای واحد داخلی

ارور کولر گازی پاناسونیک کد E09

ارورعلت ارورE09بیش تر از یک تنظیم کنترل از راه دور دچار خطای اصلی شده است.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E12

ارورعلت ارورE12شروع تنظیم آدرس دهی خودکار هنگام تنظیم آدرس دهی خودکار در حال اجرا ممنوع شده است.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E13

ارورعلت ارورE13خطا در واحد داخلی که سیگنال به کنترلر از راه دور فرستاده است.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E14

ارورعلت ارورE14تکثیر واحد اصلی در Multi-Control همزمان (واحد بیرونی تشخیص داده شده)

ارور کولر گازی پاناسونیک کد E15

ارورعلت ارورE15آدرس دهی اتوماتیک هشدار می دهد. (ظرفیت خیلی کم)

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E16

ارورعلت ارورE16آدرس دهی اتوماتیک هشدار می دهد. (ظرفیت بیش از حد)

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E18

ارورعلت ارورE18ارتباطات نادرست در کنترل گروهی سیم کشی

ارور کولرگازی پاناسونیک کد E20

ارورعلت ارورE20هیچ واحد داخلی متصل شده است.

کدهای خطای کولر گازی پاناسونیک CS-E7PKR

در این بخش به بررسی کدهای خطای کولر گازی CS-E7PKR پاناسونیک می پردازیم. این کد خطاها را ممکن است در سایر مدل ها نیز مشاهده نمایید. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم پیش از هر اقدامی حتما ابتدا با یک تکنسین متخصص مشورت نماییید.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد H00

ارورعلت ارورH00هیچ حافظه ای از مقدار خرابی وجود ندارد.

ارور کولر گازی پاناسونیک کد H11

ارورعلت ارورH11ارتباط واحدهای داخلی و بیرونی ساخته نشده است و مشکل دارد.

تعمیر و رفع کد خطای H11  کولر گازی پاناسونیک:

 • ترمینال سیم کشی داخلی / بیرونی را بررسی کنید.
 • PCB داخلی / بیرونی را بررسی کنید.
 • سیم کشی اتصال داخلی / بیرونی را بررسی کنید.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد H12

ارورعلت ارورH12ظرفیت واحدهای داخلی ناهماهنگی دارد. ظرفیت واحد داخلی کلی بیشتر از محدودیت حداکثر یا کمتر از حداقل مجاز و یا تعداد واحد داخلی کمتر از دو تا است.

تعمیر و رفع کد خطای H12 کولر گازی پاناسونیک:

 • سیم کشی اتصال داخلی / بیرونی را بررسی کنید.
 • PCB داخلی / بیرونی را بررسی کنید.
 • جدول مشخصات و ترکیبات در کاتالوگ را بررسی کنید.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد H14

ارورعلت ارورH14عملکرد غیرعادی سنسور دمای هوای داخلی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H14 کولر گازی پاناسونیک:

 • سنسور دمای هوای داخلی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا داخلی را بررسی کنید.

ارور کولر گازی پاناسونیک کد H15

ارورعلت ارورH15عملکرد غیرعادی سنسور دمای کمپرسور به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H15 کولر گازی پاناسونیک:

 • سنسور دمای کمپرسور مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا داخلی را بررسی کنید.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد H16

ارورعلت ارورH16عملکرد غیرعادی ترانسفورماتور جریان (CT) بیرونی به وقوع پیوسته است. ترانسفورماتور جریان یا کمپرسور دچار خطا شده است.

تعمیر و رفع کد خطای H16 کولر گازی پاناسونیک:

 • PCB بیرونی یا کمپرسور خراب شده است و نیاز به تعمیر دارد.

ارور کولر گازی پاناسونیک کد H23

ارورعلت ارورH23عملکرد غیرعادی سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H23 کولر گازی پاناسونیک:

 • سنسور دمای مبدل حرارتی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا داخلی را بررسی کنید.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد H25

ارورعلت ارورH25عملکرد غیرعادی E-Ion داخلی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H25 کولر گازی پاناسونیک:

 • E-Ion PCB را بررسی کنید.

ارور کولر گازی پاناسونیک کد H27

ارورعلت ارورH27عملکرد غیرعادی سنسور دمای هوا بیرونی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H27 کولر گازی پاناسونیک:

 • سنسور دمای هوا بیرونی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا بیرونی را بررسی کنید.

ارور کولرگازی پاناسونیک کد H28

ارورعلت ارورH28عملکرد غیرعادی سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی به وقوع پیوسته است.

تعمیر و رفع کد خطای H28 کولر گازی پاناسونیک:

 • سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • کانکتور و سیم رابط سنسور دمای هوا بیرونی را بررسی کنید.

ارور کولر گازی پاناسونیک کد F99

ارورعلت ارورF99این کد به معنی “تشخیص پیک جریان مستقیم بیرونی” است. معمولاً هنگامی رخ می دهد که قفل کمپرسور یا مشکلی در ماژول ترانزیستور برق وجود داشته باشد. لطفا سعی نکنید که خودتان آن را حل کنید. این موضوع نیاز به استفاده از تجهیزات حرفه ای دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: