ارور های کولر های کریستال Crystal

ارور های اسپیلت مدل کریستال

E1 21 : خرابی از سنسور های داخلی می باشد.

E1 42 : مشکل در سنسور رطوبت سنج می باشد.

E1 22 : خطا در پایت اواپراتور

E1 61 : مفهوم این ارور پاک شدن حافظه برنامه اسپیلت است در این صورت باید مجددا برنامه‌ریزی و کدگذاری شود.

E1 54 : فن پنل داخلی دچار مشکل شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: