ارور های یخچال های امرسان Emersun

کد خطا یا ارور CO یخچال فریزر امرساناین ارور مربوط به کمپرسور و یا فن دستگاه است. کمپرسور و فن را بررسی کنید. همچنین اتصالات آن ها را نیز بررسی کنید. ممکن است نیاز به تعویض فن یا کمپرسور باشد. همچنین احتمال دارد خرابی از برد الکترونیکی دستگاه باشد.کد خطا یا ارور DA یخچال فریزر... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started