ارور های یخچال های برانت Brandt

ارور SF یخچال فریزر برانتاین کد نشان دهنده فعال بودن حالت سوپر فریزر می باشد.با فعال بودن این گزینه، مواد غذایی با سرعت بیشتری منجمد می شوند.این حالت پس از ۵۲ ساعت به صورت خودکار غیرفعال می شود.ارور EC یخچال فریزر برانتیکی از کاربردی ترین کدهای  یخچال فریزر برانت است.این کد به معنای صرفه اقتصادی... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started