ارور های یخچال های فریجیدیر Frigidaire

کد خطا یخچال فرییدیدر = SY CEعلت = خطای ارتباطات در هنگام روشن شدنکد خطا یخچال فرییدیدر = ۴علت = آیا یک اتصال دمپر را شناسایی نمی کندکد خطا یخچال Frigidaire = 5Y EFعلت = شکست مدار مدار بخار اواپوراتورکد خطا یخچال Frigidaire = EFعلت = شکست مدار مدار بخار اواپوراتورکد خطا یخچال خنک کننده... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started