ارور های کولر های کریستال Crystal

ارور های اسپیلت مدل کریستالE1 21 : خرابی از سنسور های داخلی می باشد.E1 42 : مشکل در سنسور رطوبت سنج می باشد.E1 22 : خطا در پایت اواپراتورE1 61 : مفهوم این ارور پاک شدن حافظه برنامه اسپیلت است در این صورت باید مجددا برنامه‌ریزی و کدگذاری شود.E1 54 : فن پنل داخلی دچار... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started