ارور های یخچال های هاردستون Hardstone

ارور1  ایراد خطا از سرد نشدن اوپراتور است ارور2 ایراد ارور خراب شدن هیتر – میزان مقاومت هیتر بررسی شود عوض کردن هیتر و در آخر خراب شدن از مدار برد . ارور3 دلیل خطا از خرابی فن درون یخچال و یا فن داخل فریزر دیپوینت – هر دو فن بررسی شود تعویض فن و... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started