ارور های کولر های کویین Queen

ارورهای کولر گازی ایستاده مدل QueenE1 : خرابی از سنسور دمای داخلی می باشد.EE_00 : برق رسانی پنل داخلی مشکل دارد.EE_01 : برق رسانی پنل داخلی مشکل دارد.E5 : خرابی لوله اواپراتورE6 : سنسور کمپرسور با مشکل برخورد کرده است.ED: این ارور مربوط می شود به مشکل ارتباطی بین دو یونیت داخل وخارجER : ارتباط بین پنل... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started