ارور های یخچال های تکنوگاز Tecnogas

کدخطای یخچال فریزر تکنوگاز ارور E1 علت ارور : قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط یخچال توضیحات : در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور ، احتمال یخزدگی وجود دارد . ارور E2 علت ارور :قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط فریزر توضیحات : در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور ، احتمال یخزدگی... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started